പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളും കാർഷിക മേഖലയും

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്വാശ്രയ സമിതി 1993 ജനുവരിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘുലേഖ