സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
24 ജനുവരി 2019 12:46 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

24 ജനുവരി 2019

(പു.)    11:01  ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ നിഷേധം കേരളത്തിൽ‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+86,679). . [Peemurali‎ (6×)]
      11:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+19). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-18). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വിദ്യാഭ്യാസം എന്ത്, എന്തിന്?)
      10:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ നിഷേധം കേരളത്തിൽ)
      10:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ നിഷേധം കേരളത്തിൽ)
(പു.)     10:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+86,680). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox book | name = ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ നിഷേധം കേരളത്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
"http://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്