സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
23 ജൂലൈ 2019 04:56 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

21 ജൂലൈ 2019

     05:36 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Bindutssopanam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)    01:31  ഫലകം:Copyrighted‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,931). . [Ranjithsiji‎ (4×)]
      01:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-124). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      01:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-17). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      01:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     01:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,069). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<!--{{Copypaste}} begin-->{{ambox | name = Coprighted | subst = <includeonly>{{subst:</includeonly><includeonly>substchec...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     01:26 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) . . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Copyright-problem.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright-problem.svg)
     01:17  പ്രമാണം:50 years of moonlanding .F.pdf‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+16). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

20 ജൂലൈ 2019

     12:19  ചന്ദ്രയാത്രയ്ക്ക് 50 വർഷം‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,667). . [Riswan‎ (8×)]
      12:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+584). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+22). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+238). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+275). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+312). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+237). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:01  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Ranjithsiji‎; Riswan‎ (6×)]
      12:01 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ചാന്ദ്രപഥം പത്രം.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:01 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ഒരു പുതിയ പതിപ്പ് പ്രമാണം:ചാന്ദ്രപഥം.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      11:44 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:നാടകം ചന്ദ്രദിനം.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ചാന്ദ്രദിന നാടകം)
      11:37 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:50 years of moonlanding .F.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ചാന്ദ്രയാത്രയുടെ അമ്പത് വർഷങ്ങൾ Slideകൾ)
      11:29 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:CHANDRA DINAM-1 compressed-min.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:39 . . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Document-1k.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Testing)
      05:27 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:CHANDRA DINAM-slides.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ചാന്ദ്രദിന ക്ലാസ്സുകൾക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ലൈഡുകൾ)

19 ജൂലൈ 2019

     05:42  ചന്ദ്രയാത്രയ്ക്ക് 50 വർഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+156). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:37 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ചാന്ദ്രദിനം മൊഡ്യൂൾ.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(2019 ചാന്ദ്രദിനം ജൂലൈ 21 - എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും ഏകദിന ബാലവേദി കൂടിച്ചേരലിനു ഉപയോഗിക്കാവുന്ന module)

17 ജൂലൈ 2019

(പു.)    11:38  ചന്ദ്രയാത്രയ്ക്ക് 50 വർഷം‎‎ (9 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+803). . [Riswan‎ (9×)]
      11:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+197). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+38). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+47). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     11:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+517). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('==ചാന്ദ്രദിനപത്രം== ബാലവേദി ഉപസമിതി തയ്യാറാക്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     11:35  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Riswan‎ (3×)]
      11:35 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ആ വലിയ കാൽവെപ്പിന് 50 വർഷം.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(2018 വിജ്ഞാനോത്സവത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ലോഗോ)
      11:12 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ചാന്ദ്രപഥം.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിട്ട് 50 വർഷം. ബാലവേദി ഉപസമിതി തയ്യാറാക്കിയ ചാന്ദ്രദിന വിശേഷാൽ പതിപ്...)
      11:08 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ചന്ദ്രഗ്രഹണം.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(മലപ്പുറം അമച്വർ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച സ്ലൈഡുകൾ)
"http://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്