സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
16 നവംബർ 2018 09:32 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

12 നവംബർ 2018

     02:19  സംസ്ഥാന വാഹനജാഥകൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+459). . [Riswan‎ (2×)]
      02:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+73). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (തെരുവരങ്ങ്)
      02:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+386). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     02:14  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Riswan‎ (8×)]
      02:14 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:തെരുവരങ്ങ് കണ്ണൂർ നവംബർ 11.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:09 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:മധ്യമേഖല വാർത്ത 4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:08 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:മധ്യമേഖല വാർത്ത.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:06 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:വാർത്ത 3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:05 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:വടക്കൻ പത്രവാർത്ത.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:04 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:തെക്കൻ ജാഥ നവം 11.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:02 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:മധ്യമേഖലാ ജാഥ നവംബർ 11.3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:01 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:IMG-മധ്യ ജാഥ നവംബർ 11.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎

11 നവംബർ 2018

     23:59  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Riswan‎ (15×)]
      23:59 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:വടക്കൻ ജാഥ നവം 11 .jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      23:58 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:വടക്കൻ ജാഥ നവംബർ 11.2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      23:56 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:വടക്കൻ ജാഥ നവംബർ 11.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:59 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kssp slides.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:18 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പേരാവൂർ മേഖല 21.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:10 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ഉരുൾപൊട്ടൽ.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:09 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:രമേഷൻ.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:07 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അജില.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:06 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:രവിപ്രകാശ്.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:04 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:കാവുമ്പായ്.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:00 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:തെരുവരങ്ങ് 22.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      02:57 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സദസ്സ്.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      02:56 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:തങ്കച്ചൻ.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      02:54 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:മുരളിAP.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      02:50 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:രാജേഷ് കെ.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     23:53  സംവാദകേന്ദ്രങ്ങൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+230). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     23:51  ക്യാമ്പയിൻ ലഘുലേഖ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,229). . [Riswan‎ (3×)]
      23:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+25). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      23:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+131). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,073). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:20  മേഖലാപദയാത്രകൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+79). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (കണ്ണൂർ)
     03:21  സംസ്ഥാന വാഹനജാഥകൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,039). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

10 നവംബർ 2018

     07:18 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . നന്ദു ടി ബി (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     03:23  പോസ്റ്ററുകൾ‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,579). . [Riswan‎ (4×)]
      03:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+367). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      03:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      03:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-6). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      03:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,210). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     03:18  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Riswan‎ (8×)]
      03:18 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശ്രീജ പള്ളം 3.1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:17 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശ്രീജ പള്ളം4.1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:15 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശ്രീജ പള്ളം5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:14 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശ്രീജ പള്ളം6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:11 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശ്രീജപള്ളം4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:09 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശ്രീജ പള്ളം2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      03:08 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശ്രീജ പള്ളം1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      02:58 . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:തെരുവരങ്ങ് 13.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     02:58  സംസ്ഥാന വാഹനജാഥകൾ‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,261). . [Riswan‎ (4×)]
      02:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+39). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (തെരുവരങ്ങ്)
      02:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+161). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മധ്യമേഖല ജാഥ)
      02:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+590). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      01:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+471). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     02:23  ഫോട്ടോഗാലറി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,200). . [Riswan‎ (2×)]
      02:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      02:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,199). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"http://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്