സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
25 സെപ്റ്റംബർ 2018 03:11 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

19 സെപ്റ്റംബർ 2018

     06:34  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Comradesaifu‎; മണിക്കുട്ടൻ‎]
      06:34 . . Comradesaifu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      04:31 . . മണിക്കുട്ടൻ (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     03:21  പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,029). . [Riswan‎ (2×)]
      03:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+514). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      03:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+515). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     03:15  പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ ആധുനികവൽക്കരണവും തൊഴിൽ സാധ്യതകളും‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-458). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    02:58  കേരള വികസനം -ജനപക്ഷസമീപനം കർമ്മപരിപാടി‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3,72,187). . [Riswan‎ (5×)]
      02:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      02:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      02:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+888). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      02:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-14). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     02:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3,71,317). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('== കേരള വികസനത്തിന് ഒരു ജനപക്ഷസമീപനം == പരമ്പരാ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    02:49  കേരളവികസനം - ഒരു ജനപക്ഷസമീപനം ലഘുലേഖ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+92,856). . [Riswan‎ (2×)]
      02:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+473). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     02:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+92,383). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('== കേരള വികസനം - ജനപക്ഷസമീപനം ലഘുലേഖ == ഊർജം, പരി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
"http://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്