സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
16 സെപ്റ്റംബർ 2019 16:18 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

12 സെപ്റ്റംബർ 2019

     01:20  പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+369). . [Riswan‎ (2×)]
      01:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+183). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      01:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+186). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പരിസരം/വികസനം)
     01:15  ചെങ്ങോടുമല പാറഖനനം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+215). . [Riswan‎ (3×)]
      01:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-47). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      01:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      01:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+262). . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     01:07 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) . . Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Chengottumala 16.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ചെങ്ങോട്ടുമല ജനകീയ അന്വേഷണ സമിതി പഠന റിപ്പോർട്ട്)
"http://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്