സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
23 മാർച്ച് 2019 16:42 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

20 മാർച്ച് 2019

(പു.)    09:14  കളിക്കൂട്ടം-കൈപ്പുസ്തകം‎‎ (10 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+98,942). . [Peemurali‎ (10×)]
      09:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+19). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-32). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+891). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     08:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+98,055). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' കളിക്കൂട്ടം കുട്ടികളുടെ ഒഴിവുകാല പരിപാടി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     08:22  യുദ്ധത്തെചെറുക്കുക-ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ഉല്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-27). . [Peemurali‎ (4×)]
      08:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-22). . Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"http://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്