വണ്ടൂർ മഖല

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
            വണ്ടൂർ മേഖല

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂർ മഖലാ കമ്മിറ്റി 1990-ൽ രൂപീകരിച്ചു. 7 യൂണിറ്റുകൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്. 1.തുവ്വൂർ 2.പുത്തനഴി 3.പാണ്ടിക്കാട് 4.പോരൂർ 5.നീലാഞ്ചേരി 6.വണ്ടൂർ 7.കൊളപ്പറമ്പ

പ്രസിഡന്റ്-എൻ.വിശ്വനാഥൻ-9539 261 042 സെക്രടറി-മണിലാൽ മുക്കൂട്ടുതറ-9745 859 871 ട്രഷറർ-സി.ഗോപി- 9446 691 891

"http://wiki.kssp.in/index.php?title=വണ്ടൂർ_മഖല&oldid=5350" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്