ഘടകം:Category handler

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
07:31, 23 ജനുവരി 2014-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- സുജിത്ത് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഒരു പതിപ്പ്)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

-- -- -- CATEGORY HANDLER -- -- -- -- This module implements the {{#invoke:Namespace detect|main}} template in Lua, with a few improvements: all -- -- namespaces and all namespace aliases are supported, and namespace names are detected -- -- automatically for the local wiki. This module requires Module:Namespace detect and -- -- Module:Yesno to be available on the local wiki. It can be configured for different wikis -- -- by altering the values in the "cfg" table. -- -- ---- Configuration data -- -- Language-specific parameter names and values can be set here. --


local cfg = {}

-- The following config values set the names of parameters that suppress categorisation. They are used -- with Module:Yesno, and work as follows: -- -- cfg.nocat: -- Result of yesno(args[cfg.nocat]) Effect -- true Categorisation is suppressed -- false Categorisation is allowed, and the blacklist check is skipped -- nil Categorisation is allowed -- -- cfg.categories: -- Result of yesno(args[cfg.categories]) Effect -- true Categorisation is allowed, and the blacklist check is skipped -- false Categorisation is suppressed -- nil Categorisation is allowed cfg.nocat = 'nocat' cfg.categories = 'categories'

-- The parameter name for the legacy "category2" parameter. This skips the blacklist if set to the -- cfg.category2Yes value, and suppresses categorisation if present but equal to anything other than -- cfg.category2Yes or cfg.category2Negative. cfg.category2 = 'category2' cfg.category2Yes = 'yes' cfg.category2Negative = '¬'

-- cfg.subpage is the parameter name to specify how to behave on subpages. cfg.subpageNo is the value to -- specify to not categorise on subpages; cfg.only is the value to specify to only categorise on subpages. cfg.subpage = 'subpage' cfg.subpageNo = 'no' cfg.subpageOnly = 'only'

-- The parameter for data to return in all namespaces. cfg.all = 'all'

-- The parameter name for data to return if no data is specified for the namespace that is detected. This -- must be the same as the cfg.other parameter in Module:Namespace detect. cfg.other = 'other'

-- The parameter name used to specify a page other than the current page; used for testing and -- demonstration. This must be the same as the cfg.page parameter in Module:Namespace detect. cfg.page = 'page'

-- The categorisation blacklist. Pages that match Lua patterns in this list will not be categorised. -- (However, see the explanation of cfg.nocat, cfg.categories and cfg.category2 for some exceptions.) -- If the namespace name has a space in, it must be written with an underscore, e.g. "Wikipedia_talk". -- Other parts of the title can have either underscores or spaces. cfg.blacklist = {

  '^Main Page$', -- don't categorise the main page.
  
  -- Don't categorise the following pages or their subpages.
  '^Wikipedia:Cascade%-protected items$',
  '^Wikipedia:Cascade%-protected items/.*$',
  '^User:UBX$', -- The userbox "template" space.
  '^User:UBX/.*$',
  '^User_talk:UBX$',
  '^User_talk:UBX/.*$',
  
  -- Don't categorise subpages of these pages, but allow
  -- categorisation of the base page.
  '^Wikipedia:Template messages/.+$',
  
  '/[aA]rchive' -- Don't categorise archives.

}

-- This is a table of namespaces to categorise by default. They should be in the format of parameter -- names accepted by Module:Namespace detect. cfg.defaultNamespaces = {

  'main',
  'file',
  'help',
  'category'

}


-- End configuration data --


-- Get dependent modules local nsDetect = require('Module:Namespace detect') local yesno = require('Module:Yesno')


-- Local functions -- -- The following are internal functions, which we do not want to be accessible from other modules. --


-- Find whether we need to return a category or not. local function needsCategory(pageObject, args)

  -- Don't categorise if the relevant options are set.
  if yesno(args[cfg.nocat])
    or yesno(args[cfg.categories]) == false
    or (
      args[cfg.category2] 
      and args[cfg.category2] ~= cfg.category2Yes 
      and args[cfg.category2] ~= cfg.category2Negative
    )
  then
    return false
  end
  -- If there is no pageObject available, then that either means that we are over
  -- the expensive function limit or that the title specified was invalid. Invalid
  -- titles will probably only be a problem during testing, so we choose the best
  -- fallback for being over the expensive function limit. The fallback behaviour
  -- of the old template was to assume the page was not a subpage, so we will do
  -- the same here.
  if args[cfg.subpage] == cfg.subpageNo and pageObject and pageObject.isSubpage then
    return false
  end
  if args[cfg.subpage] == cfg.subpageOnly 
    and (not pageObject or (pageObject and not pageObject.isSubpage))
  then
    return false
  end
  return true

end

-- Find whether we need to check the blacklist or not. local function needsBlacklistCheck(args)

  if yesno(args[cfg.nocat]) == false
    or yesno(args[cfg.categories]) == true
    or args[cfg.category2] == cfg.category2Yes
  then
    return false
  else
    return true
  end

end

-- Find whether any namespace parameters have been specified. -- Mappings is the table of parameter mappings taken from -- Module:Namespace detect. local function nsParamsExist(mappings, args)

  if args[cfg.all] or args[cfg.other] then
    return true
  end
  for ns, params in pairs(mappings) do
    for i, param in ipairs(params) do
      if args[param] then
        return true
      end
    end
  end
  return false

end


-- Global functions -- -- The following functions are global, because we want them to be accessible from #invoke and -- -- from other Lua modules. --


local p = {}

-- Find if a string matches the blacklist. Returns the match if one is found, or nil otherwise. -- Input should be a page title with a namespace prefix, e.g. "Wikipedia talk:Articles for deletion". function p.matchesBlacklist(page)

  if type(page) ~= 'string' then return end
  for i, pattern in ipairs(cfg.blacklist) do
    local match = mw.ustring.match(page, pattern)
    if match then
      return match
    end
  end

end

-- The main structure of the module. Checks whether we need to categorise, -- and then passes the relevant arguments to Module:Namespace detect. function p._main(args)

  -- Get the page object and argument mappings from
  -- Module:Namespace detect, to save us from having to rewrite the
  -- code.
  local pageObject = nsDetect.getPageObject(args[cfg.page])
  local mappings = nsDetect.getParamMappings()
  
  if not needsCategory(pageObject, args) then return end
  
  local ret = 
  -- Check blacklist if necessary.
  if not needsBlacklistCheck(args) or not p.matchesBlacklist(pageObject.prefixedText) then
    if not nsParamsExist(mappings, args) then
      -- No namespace parameters exist; basic usage. Pass args[1] to
      -- Module:Namespace detect using the default namespace
      -- parameters, and return the result.
      local ndargs = {}
      for _, ndarg in ipairs(cfg.defaultNamespaces) do
        ndargs[ndarg] = args[1]
      end
      ndargs.page = args.page
      ndargs.demospace = args.demospace
      local ndresult = nsDetect._main(ndargs)
      if ndresult then
        ret = ret .. ndresult
      end
    else
      -- Namespace parameters exist; advanced usage.
      -- If the all parameter is specified, return it.
      local all = args.all
      if type(all) == 'string' then
        ret = ret .. all
      end
      
      -- Get the arguments to pass to Module:Namespace detect.
      local ndargs = {}
      for ns, params in pairs(mappings) do
        for _, param in ipairs(params) do
          ndargs[param] = args[param] or args[cfg.other] or nil
        end
      end
      ndargs.other = args.other
      ndargs.page = args.page
      ndargs.demospace = args.demospace
      
      local data = nsDetect._main(ndargs)
      
      -- Work out what to return based on the result of the namespace detect call.
      local datanum = tonumber(data)
      if type(datanum) == 'number' then
        -- "data" is a number, so return that positional parameter.
        -- Remove non-positive integer values, as only positive integers
        -- from 1-10 were used with the old template.
        if datanum > 0 and math.floor(datanum) == datanum then
          local dataArg = args[datanum]
          if type(dataArg) == 'string' then
            ret = ret .. dataArg
          end
        end
      else
        -- "data" is not a number, so return it as it is.
        if type(data) == 'string' then
          ret = ret .. data
        end
      end
    end
  end
  return ret

end

function p.main(frame)

  -- If called via #invoke, use the args passed into the invoking
  -- template, or the args passed to #invoke if any exist. Otherwise
  -- assume args are being passed directly in.
  local origArgs
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
    origArgs = frame:getParent().args
    for k, v in pairs(frame.args) do
      origArgs = frame.args
      break
    end
  else
    origArgs = frame
  end
  -- Trim whitespace and remove blank arguments for the following args:
  -- 1, 2, 3 etc., "nocat", "categories", "subpage", and "page".
  local args = {}
  for k, v in pairs(origArgs) do
    if type(v) == 'string' then
      v = mw.text.trim(v) -- Trim whitespace.
    end
    if type(k) == 'number'
      or k == cfg.nocat
      or k == cfg.categories
      or k == cfg.subpage
      or k == cfg.page
    then
      if v ~= then
        args[k] = v
      end
    else
      args[k] = v
    end
  end
  
  -- Lower-case "nocat", "categories", "category2", and "subpage". These
  -- parameters are put in lower case whenever they appear in the old
  -- template, so we can just do it once here and save ourselves some work.
  local lowercase = {cfg.nocat, cfg.categories, cfg.category2, cfg.subpage}
  for _, v in ipairs(lowercase) do
    local argVal = args[v]
    if type(argVal) == 'string' then
      args[v] = mw.ustring.lower(argVal)
    end
  end
  
  return p._main(args)

end

return p

"http://wiki.kssp.in/index.php?title=ഘടകം:Category_handler&oldid=4189" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്