ഉദ്ധരിക്കുക

കുനിശ്ശേരി താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: കുനിശ്ശേരി
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012 06:29 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 17 സെപ്റ്റംബർ 2019 20:52 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: http://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B6%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%BF&oldid=1057
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 1057
"http://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്