ഉദ്ധരിക്കുക

പ്രധാന താൾ താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: പ്രധാന താൾ
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 26 ഏപ്രിൽ 2014 10:17 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 18 ജനുവരി 2018 10:06 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: http://wiki.kssp.in/w/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%A8_%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B5%BE&oldid=5310
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 5310
"http://wiki.kssp.in/wiki/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്