പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി β

ശാസ്ത്രഗതി

മലയാളത്തിലെ ഏക ശാസ്ത്രമാസികയാണ് ശാസ്ത്രഗതി. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 1966 - ലാണ് ശാസ്ത്രഗതി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്.

ചരിത്രം

ഉള്ളടക്കം

പ്രധാന ലക്കങ്ങൾ

"http://wiki.kssp.in/w/index.php?title=ശാസ്ത്രഗതി&oldid=143" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്