അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
22 ജനുവരി 2022 01:48 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

19 ജനുവരി 2022

     23:47  കോഴിക്കോട്‎‎ 8 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +2,778 [SIDIN‎ (8×)]
 (ചെ.)   
23:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +61 SIDIN സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
23:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +16 SIDIN സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
23:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +6 SIDIN സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
23:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +856 SIDIN സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
23:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +6 SIDIN സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
23:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +73 SIDIN സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
23:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −853 SIDIN സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
23:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,613 SIDIN സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:50  ഇടുക്കി‎‎ 9 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +598 [Abhaykallar‎ (9×)]
     
21:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −1 Abhaykallar സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −1 Abhaykallar സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +104 Abhaykallar സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
21:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +315 Abhaykallar സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −50 Abhaykallar സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
21:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +3 Abhaykallar സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
21:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Abhaykallar സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −2 Abhaykallar സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
21:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +230 Abhaykallar സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     17:05  ആലപ്പുഴ‎‎ 7 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +410 [Sanu N‎ (7×)]
     
17:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −427 Sanu N സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം
     
17:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +92 Sanu N സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
17:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +573 Sanu N സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മേഖലകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
16:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −5,820 Sanu N സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മേഖലകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
16:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +5,846 Sanu N സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം: മേഖലകൾ ചേർത്തു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
16:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −281 Sanu N സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം
     
16:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +427 Sanu N സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം

15 ജനുവരി 2022

     15:33  കോഴിക്കോട്‎‎ 10 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +627 [PremarajanC‎ (10×)]
     
15:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +7 PremarajanC സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
15:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +3 PremarajanC സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
15:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −271 PremarajanC സംവാദം സംഭാവനകൾ
 (ചെ.)   
15:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −32 PremarajanC സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ ചേർത്തു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
15:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +362 PremarajanC സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ ചേർത്തു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
15:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1 PremarajanC സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
15:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −10 PremarajanC സംവാദം സംഭാവനകൾ
 (ചെ.)   
15:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2 PremarajanC സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
15:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −16 PremarajanC സംവാദം സംഭാവനകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പരിഷത് ഭവൻ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
15:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +581 PremarajanC സംവാദം സംഭാവനകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പരിഷത് ഭവൻ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം