"കണ്ണൂർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('ഇതൊരു കവാടമായി (Portal) സജ്ജീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കു...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 3: വരി 3:
ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...
ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...


  *  ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം
#ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം
  * ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ
#ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ
    *ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം
#ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം
    *ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
#ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
  * ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
#ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
    *ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ
#ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ
    *ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം
#ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം
    *പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ
#പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ

16:31, 12 മേയ് 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ഇതൊരു കവാടമായി (Portal) സജ്ജീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന താളാണ്.

ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...

  1. ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം
  2. ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ
  3. ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം
  4. ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
  5. ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
  6. ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ
  7. ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം
  8. പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണൂർ&oldid=148" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്