അക്കരപ്പാടം യൂണിറ്റ് ചരിത്രം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
21:04, 6 ഒക്ടോബർ 2021-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sivahari (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('അക്കരപ്പാടം യൂണിറ്റ് 2018ൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

അക്കരപ്പാടം യൂണിറ്റ് 2018ൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു