ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jaleel E K

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്വാഗതം

മാഷേ, പരിഷത്ത് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്കളുടെ ജില്ലിയിലെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിൽ സന്തോഷം. നിലവിലുള്ള താളുകളിലെ മാതൃകകൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എളുപ്പം. ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ താൾ നോക്കുക. അതിന്റെ തിരുത്തൽ താൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ താളിൽ ചേർത്ത്, അതിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയായിരിക്കും എളുപ്പം. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സംവാദത്താളിൽ ചോദിക്കുമല്ലോ... --Adv.tksujith 18:06, 19 ജൂൺ 2012 (BST)

ഇൻഫോബോക്സ്

ഇൻഫോബോക്സ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് പൂർണ്ണമാക്കുമല്ലോ
--ഷാജി (സംവാദം) 08:45, 25 ജൂൺ 2012 (BST)

ഗൃഹസദസ്സ്

ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിപാടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുക്കുമല്ലോ
--ഷാജി (സംവാദം) 08:50, 27 ജൂൺ 2012 (BST)

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഉപയോക്താവിന്റെ_സംവാദം:Jaleel_E_K&oldid=844" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്