ഉപയോക്താവ്:Vijayakumarblathur

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിജയകുമാർ ബ്ലാത്തൂർ കണ്ണൂർജില്ലയിലെ ബ്ലാത്തൂർ യൂണിറ്റ് അംഗം.[[1985 മുതൽ പരിഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ശാസ്ത്രകേരളം മാസിക പത്രാധിപ സമിതി അംഗം.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Vijayakumarblathur&oldid=309" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്