"എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(' '''മുൻ ജില്ലാഭാരവാഹികൾ''' {| class="wikitable" width="50%" style="border:none;" ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 42: വരി 42:
|-
|-
!1967
!1967
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> അബ്ദുൾ ഖാദർ</span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> പി ജി കുറുപ്പ് </span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|-
|-
വരി 51: വരി 51:
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|-
|-
!
!1982-84
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> പ്രൊഫ.എം.കെ.പ്രസാദും</span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> കെ.എൻ.വിഷ്ണു</span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|-
!1984-86
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> മോഹൻദാസ് മുകുന്ദൻ</span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> എ.കെ.ദേവരാജൻ </span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|align="center" style="background-color:#FFFFFF;height:50px;"|<span style="font-size: 130%;"> </span>
|-
|-

15:43, 6 ജൂൺ 2014-നു നിലവിലുള്ള രൂപം


മുൻ ജില്ലാഭാരവാഹികൾ

വർഷം പ്രസിഡൻറ് സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ
1962
1963
1964
1964
1965
1966
1967 അബ്ദുൾ ഖാദർ പി ജി കുറുപ്പ്
1968
1982-84 പ്രൊഫ.എം.കെ.പ്രസാദും കെ.എൻ.വിഷ്ണു
1984-86 മോഹൻദാസ് മുകുന്ദൻ എ.കെ.ദേവരാജൻ
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 എം.കെ.രാജേന്ദ്രൻ സുനിൽ കെ.പി. ഡോ.കെ.പി.നാരായണൻ
2011 രവി.കെ.എസ്. സുനിൽ.കെ.പി. ഡോ.കെ.പി.നാരായണൻ
2012 മധു.എസ്.എസ്. വിജയകുമാർ.വി.എ. ശശിധരൻ.സി.കെ..
2013 മധു.എസ്.എസ്. വിജയകുമാർ.വി.എ. രഞ്ജൻ.പി.കെ.