കണ്ണാടി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
11:51, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Gigi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമനദം മെഖലയിലെ ഒരു യൂ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമനദം മെഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാന്ന കണ്ണാടി.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണാടി&oldid=1044" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്