കണ്ണൂർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
16:28, 12 മേയ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Vijayakumarblathur (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഇതൊരു കവാടമായി (Portal) സജ്ജീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കു...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

ഇതൊരു കവാടമായി (Portal) സജ്ജീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന താളാണ്.

ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...

 *  ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം
  * ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ
   *ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം
   *ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
  * ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
   *ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ
   *ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം
   *പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണൂർ&oldid=146" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്