കരിമ്പുഴ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
21:39, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Devadas (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കരിമ്പുഴ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ‌ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ‌‌‌
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി കോമറേഡ്
ജോ.സെക്രട്ടറി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരിമ്പുഴ
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കരിമ്പുഴ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കരിമ്പുഴ&oldid=1461" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്