കരിമ്പുഴ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കരിമ്പുഴ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ‌ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ‌‌‌
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശിവദാസൻ.ടി
സെക്രട്ടറി കോമറേഡ്
ജോ.സെക്രട്ടറി സാജൻ.കെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരിമ്പുഴ
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കരിമ്പുഴ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കരിമ്പുഴ&oldid=1474" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്