കുഴൽമന്ദം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


== 'ഭാരവാഹികൾ' ==

പ്രസിഡ്ന്റ് : ലീലാക്രിഷ്ണൻ.

വൈസ് പ്രസിഡ്ന്റ്: ത്രിപുരജ്.

സെക്രട്ടറി: പ്രമീള.

ജോ.സെക്രട്ടറി: ജലീൽ.

ട്രഷറർ: മുഹമദ് മൂസ.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കുഴൽമന്ദം&oldid=726" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്