കൂറ്റനാട്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കൂറ്റനാട് യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ഉഷ
സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാഗലശ്ശേരി
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കൂറ്റനാട്&oldid=9331" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്