കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
11:32, 7 ഏപ്രിൽ 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- സുജിത്ത് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('History Kerala Sastra Sahitya Parishad is a People's Science Movement of Kerala, India. Founded in 1962. It started it's w...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

History Kerala Sastra Sahitya Parishad is a People's Science Movement of Kerala, India. Founded in 1962. It started it's works at the science society interface with about 40 members as an organisation of science writers in Malayalam. Over the past four decades it has grown into a mass movement with a membership over 40000, distributed in more than two thousand units spread all over Kerala.