"ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിലപാടുകളുംസമീപനങ്ങളും" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('{{Infobox book | name = ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിലപാടുകളു...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 11: വരി 11:
| series        =  
| series        =  
| subject        = [[പരിസരം/വികസനം]]
| subject        = [[പരിസരം/വികസനം]]
| genre          = [[കൈപ്പുസ്തകം]]
| genre          = [[ലഘുപുസ്തകങ്ങൾ]]
| publisher      =  [[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]]
| publisher      =  [[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]]
| pub_date      = ജനുവരി, 2014
| pub_date      = ജനുവരി, 2016
| media_type    =   
| media_type    =   
| pages          =   
| pages          =   

08:59, 25 ഏപ്രിൽ 2018-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും
Cover
കർത്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം പരിസരം/വികസനം
സാഹിത്യവിഭാഗം ലഘുപുസ്തകങ്ങൾ
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ജനുവരി, 2016


alt text

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Gadgil Laghulekha.pdf മീഡിയ:Gadgil Laghulekha.pdf