ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിലപാടുകളുംസമീപനങ്ങളും

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
08:59, 25 ഏപ്രിൽ 2018-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Gadgil Laghulekha.pdf മീഡിയ:Gadgil Laghulekha.pdf

ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും
Cover
കർത്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം പരിസരം/വികസനം
സാഹിത്യവിഭാഗം ലഘുപുസ്തകങ്ങൾ
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ജനുവരി, 2016


alt text