ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിലപാടുകളുംസമീപനങ്ങളും

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
08:52, 25 ഏപ്രിൽ 2018-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox book | name = ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിലപാടുകളു...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും
Cover
കർത്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം പരിസരം/വികസനം
സാഹിത്യവിഭാഗം കൈപ്പുസ്തകം
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ജനുവരി, 2014


alt text

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Gadgil Laghulekha.pdf മീഡിയ:Gadgil Laghulekha.pdf