ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസനയം ഒരു വിമർശനാത്മക വായന

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
09:44, 19 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreelesh Kumar K K (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox book | name = ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസനയം ഒരു വിമർശ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസനയം ഒരു വിമർശനാത്മക വായന ലഘുലേഖ
പി.ഡി.എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം വികസനം
സാഹിത്യവിഭാഗം ലഘുലേഖ
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം സെപ്തംബർ, 2020
ഏടുകൾ 48