"പരിഷത്തും സ്ത്രീപ്രശ്നവും" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 25: വരി 25:
'''പരിഷത്തും സ്ത്രീപ്രശ്‌നവും'''
'''പരിഷത്തും സ്ത്രീപ്രശ്‌നവും'''


'''''1987 ജൂലൈ 24, 25, 26 തീയതികളിൽ വലപ്പാട്ട് ചേർന്ന വനിതാ ശിബിരത്തിലും സെപ്തംബർ 26ന് തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന വർക്ക്‌ഷോപ്പിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രബന്ധങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കപ്പെട്ട വനിതാരേഖ'''''
'''''1987 ജൂലൈ 24, 25, 26 തീയതികളിൽ വലപ്പാട്ട് ചേർന്ന വനിതാ ശിബിരത്തിലും സെപ്തംബർ 26ന് തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന വർക്ക്‌ഷോപ്പിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രബന്ധങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കപ്പെട്ട വനിതാരേഖയാണിത്. തുടർന്ന് ഈ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ രേഖയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. അത് ആവശ്യമുള്ളവർ തുടർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു'''''  


==ജനകീയശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം==  
==ജനകീയശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം==  
"https://wiki.kssp.in/പരിഷത്തും_സ്ത്രീപ്രശ്നവും" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്