പുസ്തക കാറ്റലോഗ് 2020

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
05:03, 12 ഫെബ്രുവരി 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് 2020ലെ പുസ്തകങ്ങ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് 2020ലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവ നിലവിൽ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ്. പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതിനായി ജില്ലാ പരിഷത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=പുസ്തക_കാറ്റലോഗ്_2020&oldid=8554" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്