ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ആയവന താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: ആയവന
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 21 ഏപ്രിൽ 2014 14:21 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 24 ഒക്ടോബർ 2020 03:23 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%86%E0%B4%AF%E0%B4%B5%E0%B4%A8&oldid=5217
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 5217
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്