ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ആസ്ട്രോ കേരള താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: ആസ്ട്രോ കേരള
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 27 ഒക്ടോബർ 2012 12:04 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 27 ഒക്ടോബർ 2020 12:35 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%86%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%8B_%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3&oldid=1740
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 1740
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്