ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എം.ടി. മുരളി താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: എം.ടി. മുരളി
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 24 ജൂൺ 2014 17:15 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 19 മേയ് 2022 16:25 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%8E%E0%B4%82.%E0%B4%9F%E0%B4%BF._%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%BF&oldid=5602
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 5602
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്