ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഐസ് ഓൺ ഐസോൺ താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: ഐസ് ഓൺ ഐസോൺ
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 30 ഒക്ടോബർ 2013 13:34 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 22 ജനുവരി 2022 17:23 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%90%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%93%E0%B5%BA_%E0%B4%90%E0%B4%B8%E0%B5%8B%E0%B5%BA&oldid=3227
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 3227
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്