ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കയ്പമംഗലം താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: കയ്പമംഗലം
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 14 ജനുവരി 2022 02:08 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 29 ജൂൺ 2022 04:07 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%95%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%AE%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B4%B2%E0%B4%82&oldid=10808
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 10808
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്