ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കളിവേള താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: കളിവേള
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020 11:21 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 08:56 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%B3&oldid=8760
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 8760
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്