ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കേരള പഠനം താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: കേരള പഠനം
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 10 ഒക്ടോബർ 2020 06:46 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 22 ജനുവരി 2022 18:18 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3_%E0%B4%AA%E0%B4%A0%E0%B4%A8%E0%B4%82&oldid=8974
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 8974
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്