ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ചവറ താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: ചവറ
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 1 ഒക്ടോബർ 2013 14:29 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 5 ഒക്ടോബർ 2022 01:38 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%9A%E0%B4%B5%E0%B4%B1&oldid=2959
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 2959
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്