ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ചാരുംമൂട് താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: ചാരുംമൂട്
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 29 ജൂൺ 2012 08:18 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 30 സെപ്റ്റംബർ 2022 15:28 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%82%E0%B4%AE%E0%B5%82%E0%B4%9F%E0%B5%8D&oldid=858
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 858
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്