ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മാന്നനൂർ താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: മാന്നനൂർ
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012 08:20 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 3 ഡിസംബർ 2021 07:47 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%82%E0%B5%BC&oldid=1159
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 1159
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്