ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മുഖത്തല താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: മുഖത്തല
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 1 ഒക്ടോബർ 2013 14:28 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 22 സെപ്റ്റംബർ 2023 04:33 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%96%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%B2&oldid=2957
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 2957
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്