ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വാഴയൂർ താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: വാഴയൂർ
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 7 നവംബർ 2021 06:24 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 27 ജൂൺ 2022 21:18 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B4%E0%B4%AF%E0%B5%82%E0%B5%BC&oldid=9466
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 9466
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്