ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ശ്രീവരാഹം താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: ശ്രീവരാഹം
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013 18:19 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 30 നവംബർ 2021 03:52 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B9%E0%B4%82&oldid=2020
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 2020
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്