ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

5 തൃപ്രയാർ താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: 5 തൃപ്രയാർ
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 15 നവംബർ 2021 06:12 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 22 ജനുവരി 2022 17:12 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=5_%E0%B4%A4%E0%B5%83%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B5%BC&oldid=9633
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 9633
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്