ഉദ്ധരിക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

Kssp kozhikode jilla history താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: Kssp kozhikode jilla history
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 4 ഡിസംബർ 2013 12:51 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 2 ഡിസംബർ 2022 19:31 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://wiki.kssp.in/index.php?title=Kssp_kozhikode_jilla_history&oldid=3599
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 3599
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്