അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 1. 1 മുതൽ #20 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 20 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 20 | അടുത്ത 20 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ‏‎ (162 അംഗങ്ങൾ)
 2. Pages with ignored display titles‏‎ (90 അംഗങ്ങൾ)
 3. അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശന തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (34 അംഗങ്ങൾ)
 4. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല‏‎ (18 അംഗങ്ങൾ)
 5. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 6. Wikipedia protected templates‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 7. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽനിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 8. എറണാകുളം‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 9. വിവരണം നൽകാത്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 10. Template documentation‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 11. ലഘുലേഖ കവർ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 12. അപൂർണ്ണ ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 13. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 14. ആവശ്യത്തിന് അവലംബമില്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 15. അവലംബത്തിൽ പിഴവുകളുള്ള താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 16. വിവരണം നൽകിയിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 17. Layout templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 18. Stub templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 19. Templates generating COinS‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 20. %s‏‎ (ഒരു അംഗം)

മുമ്പത്തെ 20 | അടുത്ത 20 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്