അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 1. 1 മുതൽ #86 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 86 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 250 | അടുത്ത 250 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ‏‎ (162 അംഗങ്ങൾ)
 2. Pages with ignored display titles‏‎ (90 അംഗങ്ങൾ)
 3. അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശന തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (34 അംഗങ്ങൾ)
 4. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല‏‎ (18 അംഗങ്ങൾ)
 5. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 6. Wikipedia protected templates‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 7. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽനിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 8. എറണാകുളം‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 9. വിവരണം നൽകാത്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 10. Template documentation‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 11. ലഘുലേഖ കവർ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 12. അപൂർണ്ണ ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 13. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 14. ആവശ്യത്തിന് അവലംബമില്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 15. അവലംബത്തിൽ പിഴവുകളുള്ള താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 16. വിവരണം നൽകിയിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 17. Layout templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 18. Stub templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 19. Templates generating COinS‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 20. %s‏‎ (ഒരു അംഗം)
 21. ' .. error category .. '‏‎ (ഒരു അംഗം)
 22. 1912-ൽ ജനിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 23. 1999-ൽ മരിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 24. Campaigns‏‎ (ഒരു അംഗം)
 25. Function templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 26. Index‏‎ (ഒരു അംഗം)
 27. Index - Unknown progress‏‎ (ഒരു അംഗം)
 28. Internationalization templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 29. Navboxes using background colours‏‎ (ഒരു അംഗം)
 30. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (ഒരു അംഗം)
 31. Parishath Wiki Portal templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 32. Protected redirects‏‎ (ഒരു അംഗം)
 33. Typing-aid templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 34. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 35. Wikipedia formatting templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 36. Wikipedia metatemplates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 37. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ജനിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 38. ഏപ്രിൽ 10-ന് മരിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 39. ഏപ്രിൽ 17-ന് ജനിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 40. ഓച്ചിറ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 41. ഔദ്യോഗിക താളുകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 42. കവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 43. കവർചിത്രം‏‎ (ഒരു അംഗം)
 44. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളികൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 45. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംഘടന‏‎ (ഒരു അംഗം)
 46. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംരംഭങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 47. കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങൾ - ജില്ല തിരിച്ച്‏‎ (ഒരു അംഗം)
 48. കേരളത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 49. കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷനുകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 50. കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 51. കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ - ജില്ലതിരിച്ച്‏‎ (ഒരു അംഗം)
 52. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 53. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 54. കേരളത്തിലെ ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 55. കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ ഫലകങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 56. കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 57. കേരളത്തിലെ താലൂക്കുകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 58. കേരളത്തിലെ ദ്വീപുകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 59. കേരളത്തിലെ നഗരസഭകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 60. കേരളത്തിലെ നാടകസംഘങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 61. കേരളത്തിലെ പട്ടണങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 62. കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 63. കേരളത്തിലെ മുസ്ലീം പള്ളികൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 64. കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ - ജില്ല തിരിച്ച്‏‎ (ഒരു അംഗം)
 65. കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 66. കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നായകൻ‌മാർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 67. കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്മാരകങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 68. കേരളീയർ ജില്ല തിരിച്ച്‏‎ (ഒരു അംഗം)
 69. ജലനയം പട്ടിക‏‎ (ഒരു അംഗം)
 70. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം - അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 71. നോവലിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 72. ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 73. ഫലകത്തിന്റെ എഴുത്തുകളരികൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 74. ബുദ്ധപ്രതിമകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 75. ഭൌമസ്ഥാന ഫലകങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 76. മലയാള കഥാകൃത്തുക്കൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 77. മലയാളം നോവലെഴുത്തുകാർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 78. ലഘുലേഖ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 79. വയലാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 80. വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 81. വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 82. വിക്കിപീഡിയ പരിപാലനത്തിനുള്ള ഫലകങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 83. വിക്കിപീഡിയയിലെ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 84. വിക്കിവൽക്കരിക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 85. വിദ്യാഭ്യാസം‏‎ (ഒരു അംഗം)
 86. വൃത്തിയാക്കൽ ഫലകങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)

മുമ്പത്തെ 250 | അടുത്ത 250 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്