ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ഫലകങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഫലകം എന്ന നാമമേഖലയിൽ ഉള്ളതും ഒരു താളിലും ചേർത്തിട്ടുമില്ലാത്ത എല്ലാ ഫലകതാളുകളുടേയും പട്ടിക ഈ താളിൽ കാണാം. ഫലകങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതു മറ്റൊരു താളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കുക.

 1. 1 മുതൽ #20 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 20 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 20 | അടുത്ത 20 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:!‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:!-‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:!/വിവരണം‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:Archive for converted LQT page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:Box-footer‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:Campaign‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Clickable button/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Clickable button 2‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Documentation/docspace‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Documentation/en‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Documentation/end box2‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Documentation/start box2‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Documentation/template page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:FlowMention‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:High-use‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Infobox District Committee‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Infobox Mekhala‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Infobox book/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:LQT Moved thread stub converted to Flow‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 20 | അടുത്ത 20 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:ഉപയോഗിക്കാത്തഫലകങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്