ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ഫലകങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഫലകം എന്ന നാമമേഖലയിൽ ഉള്ളതും ഒരു താളിലും ചേർത്തിട്ടുമില്ലാത്ത എല്ലാ ഫലകതാളുകളുടേയും പട്ടിക ഈ താളിൽ കാണാം. ഫലകങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതു മറ്റൊരു താളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:!‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:!-‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:!/വിവരണം‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:Archive for converted LQT page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:Box-footer‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:Campaign‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Clickable button/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Clickable button 2‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Documentation/docspace‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Documentation/en‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Documentation/end box2‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Documentation/start box2‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Documentation/template page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:FlowMention‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:High-use‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Infobox District Committee‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Infobox Mekhala‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Infobox book/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:LQT Moved thread stub converted to Flow‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:LQT page converted to Flow‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:LQT post imported with different signature user‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:LQT post imported with suppressed user‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Main other‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:Mbox/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Nowrap‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Ombox/core‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Ombox/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:PU‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:Para‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 31. ഫലകം:Pp-meta/pagetype‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:Right‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 33. ഫലകം:Shortcut‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 34. ഫലകം:Talkback/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകം:TemplateBox/i18n/en‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:TemplateDataInfo/i18n/en‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 37. ഫലകം:Tmbox/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 38. ഫലകം:TranslatePassage‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 39. ഫലകം:Translated‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 40. ഫലകം:Trick‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 41. ഫലകം:Wikitext talk page converted to Flow‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക (സമഗ്രം)‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:ചുവപ്പു് പെട്ടി ഒടുക്കം‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:ചുവപ്പു് പെട്ടി തുടക്കം‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകം:തിരുത്തുക‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:പരിഷത്തിന്റെ പത്ര പ്രസ്താവനകൾ‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 47. ഫലകം:പരിഷത്ത് സൈറ്റുകൾ‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 48. ഫലകം:പുതിയ താളുകൾ‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 49. ഫലകം:പ്രധാനതാൾ-കേരളപഠനം‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 50. ഫലകം:ഫലകത്തിന്റെ എഴുത്തുകളരി‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:ഉപയോഗിക്കാത്തഫലകങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്