പിന്തുടരൽ വർഗ്ഗങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഈ താളിൽ മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വേർ സ്വതേ നിർമ്മിക്കുന്ന പിന്തുടരൽ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണാം. അവയുടെ പേരുകൾ മീഡിയവിക്കി നാമമേഖലയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥാസന്ദേശങ്ങൾ തിരുത്തി മാറ്റാവുന്നതാണ്.

പിന്തുടരൽ വർഗ്ഗം സന്ദേശത്തിന്റെ പേര് വർഗ്ഗം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം
പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ(162 താ)broken-file-categoryതാളിൽ നിലവിലില്ലാത്ത പ്രമാണത്തിലോട്ട് കണ്ണി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് (നിലവിലില്ലാത്ത പ്രമാണം ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കണ്ണി).
ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ(1 താ)duplicate-args-categoryതാളിൽ ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ അതായത് {{foo|bar=1|bar=2}} അല്ലെങ്കിൽ {{foo|bar|1=baz}} എന്ന രീതിയിൽ.
വികസന ആഴം അധികരിച്ച താളുകൾ(ശൂന്യം)expansion-depth-exceeded-categoryതാളിലെ വികസന ആഴം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു.
വളരെയധികം ചിലവേറിയ പാഴ്സർ ഫങ്ഷൻ വിളികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ(ശൂന്യം)expensive-parserfunction-categoryനിരവധി വ്യയമേറിയ പാഴ്സർ ഫങ്ഷനുകൾ ( #എങ്കിൽ പോലെയുള്ളവ) താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit കാണുക.
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ(ശൂന്യം)hidden-category-categoryഈ വർഗ്ഗത്തിൽ __HIDDENCAT__ ഉള്ളതിനാൽ, താളുകളിലെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കണ്ണികൾ കാണിക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ സ്വതേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല.
സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ(ശൂന്യം)index-categoryഈ താളിൽ __INDEX__ എന്ന മാന്ത്രികവാക്ക് ഉണ്ട് (അത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നാമമേഖലയിലും ആണ്), അതുകൊണ്ടിത്, സാധാരണഗതിയിൽ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിലും റോബോട്ടുകളാൽ സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
നോഡ്-എണ്ണം അധികരിച്ച താളുകൾ(ശൂന്യം)node-count-exceeded-categoryതാളിൽ നോഡ്-എണ്ണം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു.
സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടാത്ത താളുകൾ(ശൂന്യം)noindex-categoryഈ താളിൽ __NOINDEX__ എന്ന മാന്ത്രികവാക്ക് ഉണ്ട്, അത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നാമമേഖലയിലും ആണ്, അതുകൊണ്ടിത് റോബോട്ടുകളാൽ സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടില്ല.
Pages with non-numeric formatnum arguments(ശൂന്യം)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
താൾ ഫലകത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു(ശൂന്യം)post-expand-template-argument-categoryഫലകത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചരം വികസിപ്പിച്ച ശേഷം ({{{പന}}} പോലെയുള്ള മൂന്ന് കോഷ്ഠകങ്ങളിലെ എഴുത്ത്), താളിന്റെ വലിപ്പം $wgMaxArticleSize എന്നതിലും കൂടുതലായി.
ഫലകം ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വലിപ്പത്തിലും കൂടുതലുള്ള താളുകൾ(ശൂന്യം)post-expand-template-inclusion-categoryഎല്ലാ ഫലകങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, താളിന്റെ വലിപ്പം $wgMaxArticleSize എന്നതിലും കൂടുതലാവുമെന്നതിനാൽ, ചില ഫലകങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.
അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശന തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയ താളുകൾ(36 താ)restricted-displaytitle-ignoredതാളിന്റെ യഥാർത്ഥ തലക്കെട്ടിന് സമാനം അല്ലാത്തതിനാൽ {{DISPLAYTITLE}} എന്ന താൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
Pages which use = as a template(ശൂന്യം)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
ഫലക പുനരാവർത്തന പ്രശ്നമുള്ള താളുകൾ(ശൂന്യം)template-loop-categoryതാളിൽ ഫലകം പുനരാവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒരു ഫലകം അതിനെ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മാത് പിഴവുകളോട് കൂടിയ താളുകൾ(ശൂന്യം)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(ശൂന്യം)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(ശൂന്യം)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(ശൂന്യം)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
അവലംബത്തിൽ പിഴവുകളുള്ള താളുകൾ(3 താ)cite-tracking-category-cite-errorഅവലംബം ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിൽ പിഴവുകളുള്ള താളുകളാണ് ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ഉള്ളത്.
എഴുത്തുരീതി പ്രമുഖമാക്കിക്കാട്ടൽ പിഴവുകൾ ഉള്ള താളുകൾ(ശൂന്യം)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(ശൂന്യം)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(ശൂന്യം)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:പിന്തുടരൽവർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്