"ഫലകം:പരിഷത്ത് വിക്കി സ്വാഗതം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 6: വരി 6:
 
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">ജനകീയശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാം...</div>
 
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">ജനകീയശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാം...</div>
 
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മാണഘട്ടത്തിലാണ്. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം [[പരിഷത്ത്_വിക്കി_നിർദ്ദേശങ്ങൾ|ഇവിടെ]] രേഖപ്പെടുത്തുക. </div>
 
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മാണഘട്ടത്തിലാണ്. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം [[പരിഷത്ത്_വിക്കി_നിർദ്ദേശങ്ങൾ|ഇവിടെ]] രേഖപ്പെടുത്തുക. </div>
 +
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">പരിഷത്ത് വിക്കിയിൽ താങ്കൾക്കും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാം, [[പരിഷത്ത്_വിക്കി:കളരി|ഇവിടെ അമർത്തുക]]</div>
 
|}
 
|}
  
 
|}
 
|}

16:04, 5 ജൂലൈ 2012-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

പരിഷത്ത് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം !
ജനകീയശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാം...
ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മാണഘട്ടത്തിലാണ്. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക.
പരിഷത്ത് വിക്കിയിൽ താങ്കൾക്കും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാം, ഇവിടെ അമർത്തുക