ഫലകം:പരിഷത്ത് വിക്കി സ്വാഗതം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
02:32, 8 ഏപ്രിൽ 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- ശിവഹരി (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<!--table id "mp-topbanner" has an entry at mediawiki:Vector.css --> {|id="mp-topbanner" style="width:100%; backgrou...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
പരിഷത്ത് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം !

ജനകീയശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാം...