"ഫലകം:Campaign Still" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('{|id="mp-topbanner" style="width:100%; background:#f9f1d7; margin-top:-0.9em; padding:20px; border:1px solid #BBBBBB; tex...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 1: വരി 1:
{|id="mp-topbanner"  style="width:100%; background:#f9f1d7; margin-top:-0.9em; padding:20px; border:1px solid #BBBBBB; text-align:center; -moz-border-radius:10px; border-radius:10px; "
{|id="mp-topbanner"  style="width:100%; background:#d7f9e6; margin-top:-0.9em; padding:10px; border:1px solid #BBBBBB; text-align:center; -moz-border-radius:10px; border-radius:10px; "
|
{| style="width:100%;"
|<div style="font-size:150%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">'''ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ പഠനം റിപ്പോർട്ട്'''</div>
<div style="top:+0.1em; font-size:100%;padding:5px;">
കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായി സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകളുടെ പ്രയോജനക്ഷമത, പ്രാപ്യത, സ്വീകാര്യത, മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനം.
[[ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ ഒരു പഠനം|റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുക >>]]</div>
|}
 
|}
{|id="mp-topbanner"  style="width:100%; background:#d7e6f9; margin-top:0.9em; padding:10px; border:1px solid #BBBBBB; text-align:center; -moz-border-radius:10px; border-radius:10px; "
|
|
{| style="width:100%;"
{| style="width:100%;"
വരി 5: വരി 15:
<div style="top:+0.1em; font-size:100%;padding:5px;">
<div style="top:+0.1em; font-size:100%;padding:5px;">
"കേരളം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു? കേരളം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു " എന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തിയ വിശദമായ പഠനമാണ് കേരള പഠനം .
"കേരളം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു? കേരളം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു " എന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തിയ വിശദമായ പഠനമാണ് കേരള പഠനം .
[[കേരള പഠനം|റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുക >>]]</div>
[[കേരള പഠനം|റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുക >>]]</div>
|}
|}


|}
|}

12:42, 10 ഒക്ടോബർ 2020-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ പഠനം റിപ്പോർട്ട്

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായി സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകളുടെ പ്രയോജനക്ഷമത, പ്രാപ്യത, സ്വീകാര്യത, മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനം.

റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുക >>
കേരള പഠനം റിപ്പോർട്ട്

"കേരളം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു? കേരളം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു " എന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തിയ വിശദമായ പഠനമാണ് കേരള പഠനം .

റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുക >>
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:Campaign_Still&oldid=8982" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്