ഫലകം:Clickable button/doc

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

{{#invoke:Languages|autolang

 |base=TemplateBox/i18n
 |useargs=both
 |templateData={{#invoke:TemplateBox|templatedata}}
 |JSONFM={{#invoke:TemplateBox|templatedata|formatting=pretty}}
 |paramTable={{#invoke:TemplateBox|paramtable}}
 |usageSample={{#invoke:TemplateBox|usagesample}}
 |argCount={{#invoke:TemplateBox|argcount}}
 |desc={{#invoke:TemplateBox|description}}

|templateDataInfo=

{{#invoke: fallback|autotranslate|base = TemplateDataInfo/i18n|lang= |1= |2= |3= |4= |5=|6= |7= |8= |9= |10= |11= |12= |13= |14= |15= }}
 |i18n-subpage=Template:Clickable button/i18n
 |usergroup=all
 |name=Clickable button}}

Test suite/ Unit tests

Icon only Parameter text is emptyParameter text is empty  Parameter text is empty 
Icon text AbcAbc  Abc 
Text only, linksAbcAbcAbc
ColorsAbcAbcAbc


"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:Clickable_button/doc&oldid=6622" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്